Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na basenie?

Dla większości z nas basen kojarzy się z aktywnie i beztrosko spędzonym czasem. Niestety czasami zdarzają się przykre sytuacje, kiedy z powodu różnych wydarzeń doznamy szkód w postaci utraty zdrowia. Na basenie bowiem nie trudno o pośliźnięcie się i upadek skutkującym bolesnym stłuczeniem, zwichnięciem, czy złamaniem kończyn. Czy należy nam się wówczas odszkodowanie? Jeśli tak -  to jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na basenie? Oto kilka wskazówek.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na pływalni ponosi jej właściciel

Czyli osoba prowadząca, działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu pływalni klientom. Podstawę odpowiedzialności stanowi zasada winy. Zgodnie z art. 415 k.c. osoba, która ze swojej winy wyrządziła szkodę, obowiązana jest do jej naprawienia. Do powstania odpowiedzialności za szkodę niezbędne jest łączne spełnienie trzech przesłanek, czyli zdarzenia, które polega  na zawinionym działaniu bądź zaniechaniu, szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zdarzeniem.

 Poszkodowany udowadnia winę

Należy  pamiętać, że umowa ubezpieczenia może wprowadzać modyfikacje zakresu odpowiedzialności (umowne wyłączenia ochrony). Możliwa jest więc sytuacja, w której właściciel pływalni będzie odpowiadał za szkodę, zaś zakład ubezpieczeń z uwagi na treść wyłączeń nie będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Powyższa sytuacja wynikać będzie z umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy ubezpieczającym i ubezpieczycielem. Zatem nie ma ona wpływu na uprawnienie poszkodowanego do żądania naprawiania szkody. Oznacza to, iż szkodę w części niezaspokojonej przez ubezpieczyciela poszkodowany może dochodzić bezpośrednio od sprawcy szkody – właściciela pływalni.

Jakie roszczenia przysługują osobie poszkodowanej?

Osoba, która uległa wypadkowi ma prawo do wielu roszczeń (świadczeń pieniężnych). Zaliczamy do nich m.in.:

  1. Odszkodowanie – czyli zwrot kosztów związanych z wypadkiem. Do nich zaliczamy m.in.: koszty leczenia i rehabilitacji, opieki nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego do szpitala, adaptacji mieszkania stosownie do zwiększonych (zmienionych) potrzeb poszkodowanego. Niektórzy nie wiedzą, że do tego rodzaju kosztów zaliczyć tez można te, które związane są z  przygotowaniem osoby poszkodowanej do wykonywania nowego zawodu);
  2. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę ;
  3. Zwrot utraconych korzyści;
  4. Renta uzupełniająca;
  5. Jednorazowe odszkodowanie;
  6. Renta na zwiększone potrzeby (polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy jego stanu zdrowia).

Dodaj komentarz

Loading