Ubezpieczenie OC firmy

Działalność gospodarcza – to działania, które zawsze niosą za sobą pewnego rodzaju ryzyko. Różnego rodzaju nieprzewidziane wydarzenia mogą doprowadzić do poważnych strat finansowych, a nawet do utraty płynności finansowej. W trakcie działalności przedsiębiorcy mogą też spowodować szkody osobom trzecim, co również może wiązać się z ogromnymi kosztami. Ubezpieczenie OC firmy skutecznie zniweluje skutki tych nieszczęśliwych, nieprzewidzianych wydarzeń.

Media często donoszą o (większych lub mniejszych) odszkodowaniach, które przedsiębiorcy muszą zapłacić np. pokrzywdzonym klientom za działania, które w wyniku prowadzenia działalności doprowadziły do powstania szkód osobom trzecim.  Ostatnio gazety donosiły o fryzjerce, która musiała zapłacić 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia z powodu zniszczenia włosów klientce. Takich przykładów jest mnóstwo, warto więc zapobiec tym problemom i zawrzeć odpowiednie Ubezpieczenie OC firmy. Warto dodać, że w obecnych czasach to właśnie  sądy orzekają poszkodowanym coraz większe kwoty zadośćuczynień. Postawa pro konsumencka sądów może doprowadzić do tego, iż wskutek orzeczeń sądów – firmy narażone będą nawet na utratę stabilności finansowej.

Ubezpieczenie OC  firmy

Przedsiębiorcy narażeni na różnego rodzaju ryzyka związane  z prowadzeniem firmy mogą zawrzeć z zakładem ubezpieczeń odpowiednie Ubezpieczenie OC firmy, które w razie wystąpień tych ryzyk zapewni stabilność finansową przedsiębiorstwa. Z praktyki wynika, że na ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych narażone są przede wszystkim: majątek firmy, jej sytuacja finansowa, pracownicy oraz środki niematerialne np. bazy danych, patenty, znak firmowy, a nawet budowana latami reputacja.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie OC firmy?

Podobnie jak w przypadku innych produktów ubezpieczeniowych ubezpieczenie OC firmy zależy od sumy ubezpieczenia oraz od zakresu ochrony. Zakres ten z  kolei ściśle związany jest z charakterem działalności firmy, dlatego oszacowanie wysokości sumy jest procesem indywidualnym, gdzie pod uwagę brane są okoliczności związane tylko i wyłącznie z konkretną firmą. Ponadto  wysokość składki i sumy ubezpieczenia będzie zależna od tego, czy ubezpieczenie OC firmy jest dla danego zawodu obowiązkowe, czy dobrowolne. Należy też dodać, że zakłady ubezpieczeń  najczęściej  biorą pod uwagę zarówno branżę jak i stopień ryzyka, które niesie dana działalność.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia OC firmy

Jak wcześniej zaznaczono, zakres ochrony ubezpieczeniowej jest ściśle uzależniony od profilu działalności formy. Z reguły firmy ubezpieczeniowe zaznaczają w umowie, co oznacza odpowiedzialność  za szkody wyrządzone osobom trzecim (czy to są szkody rzeczowe, czy osobowe), jakie są wyłączenia spod ochrony i na jakich konkretnie zasadach ubezpieczyciel udziela przedsiębiorcom danej ochrony. Przypomnijmy, że  szkody rzeczowe są to szkody wyrządzone na mieniu, natomiast szkody osobowe dotyczą uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz spowodowania śmierci. Należy pamiętać również, że wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w każdego rodzaju umowie, również tej dotyczącej ubezpieczenia firmy.

Jednym z rodzajów ubezpieczenia firmy jest Ubezpieczenie OC przewoźnika (w transporcie międzynarodowym i w transporcie krajowym), które jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym. Jednak przewoźnicy w znakomitej większości nie prowadzą swoich biznesów  bez wykupienia ubezpieczenia towaru nie tylko ze względu na ryzyko związane z prowadzeniem firmy, ale również ze względu na klientów, którzy raczej nie są zainteresowani korzystaniem z usług przewozowych firmy, która nie ubezpiecza przewożonego towaru. W trakcie transportu łatwo bowiem o uszkodzenie, kradzież lub zniszczenia przewożonego ładunku. Takie ubezpieczenie gwarantuje przewoźnikowi pełną ochronę i wiele korzyści. Obecnie przewoźnicy na temat ubezpieczeń w swojej branży mogą dowiedzieć się ze strony przewoznik.superubezpieczenia.pl. Znajdą tam niezbędne informacje oraz będą mogli sprawdzić cenę ubezpieczenia dla przewoźników.

 

Ubezpieczenie firmy - jakie możliwości wyboru ochrony mają przedsiębiorcy?

Każde nieprzewidziane zdarzenie może zachwiać kondycją firmy. Jedną z metod zabezpieczenia jej przed nagłymi problemami jest właściwe ubezpieczenie firmy.

Każdy właściciel przedsiębiorstwa doskonale wie, że prowadzenie własnego biznesu łączy się z pewnym rykiem. Aby zminimalizować owo ryzyko warto wziąć pod uwagę wykup odpowiedniej polisy.  Na rynku ubezpieczeniowym można bowiem znaleźć zarówno polisy stanowiące ochronę w konkretnie wskazanych sytuacjach, ale również o wiele szerszym zakresie, czyli tzw. ubezpieczenia all risks, obejmujące wszystkie rodzaje szkód z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w warunkach umowy.

Przedsiębiorcy mogą i ubezpieczają mienie od takich zdarzeń losowych jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, zalanie, huragan, grad, powódź, deszcz nawalny, zaleganie śniegu, upadek drzewa, kradzież z włamaniem lub rabunkiem czy uszkodzenie sprzętu elektronicznego. Ale trzeba pamiętać, że właściciel firmy nigdy nie jest w stanie przewidzieć wszystkich rodzajów zdarzeń, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie jego firmy. Mogą  być przyczyną nawet przyczyną utraty płynności finansowej. 

Jaka branża taki zakres?

Przedsiębiorstwa różnych branż w kwestii ubezpieczenia maja kilka wspólnych ryzyk. Zawsze jest to ubezpieczenie od skutków pożarów, czy powodzi. Co prawda część ryzyk jest wspólna dla wszystkich przedsiębiorstw, jednak  każda branża ma inne zagrożenia. Wiadomo, że hala do pakowania mrożonek będzie miała inny zakres niż sala w której znajdują komputery, czy inny sprzęt elektroniczny. Niezależnie od branży, w której prowadzona jest działalność, firmom niełatwo dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia, ponieważ zakres zdarzeń potencjalnie powodujących szkodę jest bardzo szeroki.

Formuła all risks zapewnia szeroką ochronę

Standardowa polisa, czyli tzw. ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, będzie obejmowała ochroną wyłącznie te szkody, które powstały w wyniku zdarzeń zdefiniowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Taka ochrona jest szeroka i może obejmować kilkanaście różnych zdarzeń losowych. Dobrym sposobem na ubezpieczenie firmy formuła  all risks - najszerszy wariant polisy, gwarantujący ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń nagłych, nieprzewidywalnych i niezależnych od woli chronionego polisą przedsiębiorcy.  Tego typu ubezpieczenie zapewnia ochronę majątku od wszystkich zdarzeń losowych, jakie mogą wystąpić, a które nie zostały jednoznacznie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Co istotne, ubezpieczenie może także obejmować pokrycie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, akcji ratowniczej, a nawet prac remontowych koniecznych do przywrócenia pierwotnego stanu pomieszczeń przedsiębiorstwa po przeprowadzonej akcji.

W formule all risks może być łatwiej o odszkodowanie

Dodatkową różnicą, a jednocześnie zaletą dla ubezpieczającego się w formule all risks, która ujawnia się w praktyce jest tzw. ciężar dowodu spoczywający na towarzystwie ubezpieczeniowym. Jeśli bowiem występują wątpliwości co do przyczyn szkody, w przypadku ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, to poszkodowany ma obowiązek wykazać, że powstała ona na skutek zdarzenia objętego ochroną, ponieważ ubezpieczyciel udziela ochrony tylko od ryzyk wymienionych w umowie ubezpieczenia. Z kolei w przypadku polisy all risks to towarzystwo ubezpieczeniowe musi udowodnić, że nie odpowiada za powstałą szkodę. Aby to zrobić musi dowieść, że dane ryzyko zostało wyraźnie wyłączone w OWU.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

 

W obecnych czasach żadna firma nie może sobie pozwolić na odcięcie od elektroniki. Komputery, laptopy, telefonu, połączenia internetowe. Działanie tych urządzeń ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Co jednak zrobić, gdy sprzęt nawali? Co z odszkodowaniem za uszkodzenia i inne szkody? Sprawdź jak wygląda ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Kto może ubezpieczyć?

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest przeznaczone przede wszystkim dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi oraz dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.

Co można zyskać?

Dzięki ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ty jako właściciel firmy możesz otrzymać odszkodowanie nie tylko z tytułu wystąpienia szkody materialnej w sprzęcie objętym ochroną, ale również z tytuły szkody w oprogramowaniu, ważnych informacji o firmie zgromadzonych na różnych nośnikach danych i samych nośnikach.

Oprócz tego ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za zwiększone koszty działalności, które powstały na skutek powstania szkody materialnej w sprzęcie objętym ochroną. Chodzi tu m.in. o koszty związane z ponownym zaprogramowaniem itp.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego to produkt, który można modyfikować. Taką możliwość daje m.in. PZU. Można wybrać dokładnie przedmiot ubezpieczenia i jego zakres. Wszystko zależy od oczekiwań właściciela przedsiębiorstwa.

Co z zakresem i przedmiotem ubezpieczenia?

Ubezpieczenie pokrywa szkody, które powstały na skutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego.  Ważne jest, by dane zdarzenie nie było określone w katalogu wyłączeń. Ubezpieczając swoją firmę obejmij ochroną sprzęt od takich szkód powstałych na skutek:

 • Działania pracowników. Chodzi tu o m.in. o nieostrożność i błędy w obsłudze.
 • Działania ognia.
 • Działania wody. Mowa tu m.in. o burzy, powodzi, deszczu nawalnego, pary wodnej itp.
 • Działania wiatru, mrozu, gradu, osunięciu ziemi.
 • Kradzieży i włamania.
 • Działania osób trzecich, które celowo uszkodzili sprzęt.
 • Zwarica, przepięcia, uszkodzenia izolacji.
 • Działania pośredniego i bezpośredniego wyładowań atmosferycznych.
 • Działaniami akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami znajdującymi się w umowie.

Trzeba pamiętać również o tym, że ubezpieczenie obejmuje również koszty dodatkowe, które mają związek z zaistniałymi zdarzeniami losowymi. Do tego grona zaliczamy:

 • Dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem mienia w razie zagrożenia szkodą.
 • Akcji ratowniczej, która ograniczyć ma rozmiary szkody.
 • Sprzątnięcia po szkodzie.
 • Pokrycie kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, ściągnięcie techników, sprzętu i części na terenie Polski.

Co z tym sprzętem?

Jeśli już wiadomo przed czym można ubezpieczyć sprzęt elektroniczny w firmie, to należy teraz dokładnie określić jaki sprzęt możemy objąć ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczeniem można objąć sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny taki jak:

 • Elektroniczny sprzęt biurowy. Mogą to być m.in. serwery, komputery stacjonarne.
 • Sieci komputerowe.
 • Sprzęt telekomunikacyjny, przemysłowy, pomiarowy, urządzenia i instalacje alarmowe i monitoring.
 • Sprzęt medyczny.
 • Sprzęt radiowy i telewizyjny.
 • Urządzenia, które podtrzymują napięcie i klimatyzację.
 • Sprzęt przenośny m.in. laptopy, telefony komórkowe itp.

Bez wątpienia w działalności każdej firmy bardzo ważne jest przechowywanie informacji, które bardzo często są poufne. Wyciek danych może skutecznie sparaliżować działalność firmy oraz w niektórych przypadkach doprowadzić do upadłości. Bardzo ważna jest także ochrona wszystkich nośników danych. Taka ochrona obejmuje:

 • Wymienialne nośniki danych takie jak dyskietki, dyski optyczne, CD-ROMy, DVD itp.
 • Koszty utraconych danych mogą być bardzo wysokie. Dzięki polisie otrzymasz zwrot kosztów za odtworzenie informacji zawartych w zbiorach danych, licencjonowanych systemów operacyjnych itp.

Czasem awaria sprzętu wymaga od właściciela szybkiej reakcji. By firma dalej fukcjonowała nawet po szkodzie trzeba ponieść dodatkowe wydatki mogą dotyczyć zatrudnienia dodatkowego personelu, najmu pomieszczeń zastępczych, wykorzystanie sprzętu zastępczego lub przeprogramowania. Mając kompleksowe ubezpieczenie ubezpieczyciel zwróci Ci te koszty.

Prowadzenie własnej działalności nie jest proste. Inwestując duże pieniądze w sprzęt należy również zadbać o dobrym jego ubezpieczenie. W wyborze polisy pomogą Ci eksperci z SuperUbezpieczenia.pl. Skorzystaj z naszej pomocy. Po więcej szczegółów zadzwoń 720 221 221.

Źródło: www.pzu.pl